Kto napisał ewangelię?

Kto napisał Ewangelie? Według Marka; Mateusza; Łukasza; Jana. Nazwy przypisywane Ewangeliom Nowego Testamentu nie należą do ich autorów. Błędne przypisanie imienia wynika z tradycji nadawania spisanym anonimowo Ewangeliom autorytetu apostołów. Tak myślą bibliści. W następnym artykule zbadamy, skąd wzięła się tradycja imion i dlaczego historycy jednogłośnie odrzucają możliwość apostolskiego autorstwa Ewangelii.

Według konsensusu historyków Ewangelia Marka jest pierwszą z czterech Ewangelii kanonicznych. Zwykle jest datowany na około 70 rne. Jednym z powodów tej daty jest to, że autor Ewangelii wydaje się odnosić do zniszczenia Świątyni w 70 rne. Następnie Mateusz i Łukasz cofają się do lat 80., a Jan do lat 90.

Dlaczego ważna jest tutaj data? Według Ewangelii Jezus zmarł około 30 roku naszej ery. n.e. Ewangelie zostały napisane 40-60 lat po śmierci Jezusa, więc nie są współczesne opisywanym wydarzeniom. Ewangelie nie są od siebie niezależne.Jeśli czytasz Mk, Mt i Łk poziomo, możesz zobaczyć, że trzy Ewangelie opowiadają tę samą historię, a kolejność i słowa są często takie same.

Ponieważ Marek został stworzony jako pierwszy, prawie wszyscy historycy zgadzają się, że Mateusz i Łukasz są tylko zredagowanymi wersjami Marka, ponieważ jest historycznie bardzo nieprawdopodobne, aby trzy różne osoby opisały wydarzenia, używając tego samego słownictwa. Ta współzależność prowadzi również do tzw. problemu pogodowego, któremu poświęcimy artykuł.

Czy apostołowie mogli napisać Ewangelie?
W Ewangeliach kanonicznych jedynymi kandydatami na świadków posługi Jezusa są Jan i Mateusz. Według Ewangelii syn Zebedeusza, apostoł Jan, był skromnym rybakiem. W związku z tym prawdopodobnie nie potrafił czytać ani pisać, ponieważ w starożytności nie były to umiejętności, których zwykle nauczano, a edukacja była zarezerwowana dla bogatych, których było na to stać, a mieszkali w mieście, w którym znajdowała się szkoła. Z najdokładniejszych badań, na których opierają się historycy, wynika, że ​​tylko 3 procent ludności Palestyny ​​w I wieku posiadało umiejętność czytania i pisania. Jeszcze mniej osób umiało pisać, ponieważ były to umiejętności nauczane oddzielnie 2. Wprawdzie znamy tylko jednego żydowskiego autora z I wieku, który pisał retorykę po grecku. Był to Józef Flawiusz, który pochodził z arystokratycznej rodziny i jak przyznaję, potrzebował pomocy Greków w napisaniu tekstu.

Językoznawcy zaznajomieni z językami starożytnymi są przekonani, że językiem ojczystym Jezusa i apostołów był język aramejski, a grecki był pierwotnym językiem składowym wszystkich kanonicznych ewangelii. Ponadto Ewangelie nie są prostymi tekstami, ale retorycznymi dziełami literackimi. Uczeni zwracają uwagę, że kimkolwiek byli autorzy Ewangelii, byli to skrybowie ze szkół greckich, wyszkoleni w pisaniu zaawansowanych materiałów literackich. Ewangeliści posługiwali się grecką wersją Starego Testamentu, zwaną Septuagintą, a w swoich narracjach posługiwali się każdą stosowaną wówczas techniką literacką, a badacze przyglądali się alegoriom, typologiom, Platonowi, Herodotowi czy wiedzy o Homerze (co oznacza, że ​​autor jest dobrze oczytany) itp. Tylko uczony dużego kalibru może skonstruować taki tekst.

W pytaniu, kto napisał Ewangelie, nasuwa się pytanie, czy apostołowie byli w stanie skomponować takie dzieło? Według większości historyków nie. Nie mamy powodu sądzić, że dorośli apostołowie ukończyli studia i postanowili opanować grekę. Taki scenariusz jest oczywiście możliwy, ale mało prawdopodobny. W przypadku Jana w Dziejach Apostolskich jest mowa o jego poziomie wykształcenia

„Było zdumione, widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że byli ludźmi nieświadomymi. Rozpoznali również, że byli towarzyszami Jezusa”.

Dzieje Apostolskie 4:13
Apostoł Mateusz jest opisany jako poborca ​​podatkowy 3. Ze względu na stanowisko Mateusza, zdaniem badaczy z konserwatywnych środowisk, Mateusz musiał być piśmienny. Jednak, jak zauważa profesor Bart Ehrman:

„Moim zdaniem jest to bezpodstawne; o ile mi wiadomo, nikt nie przytoczył żadnych dowodów na to, że poborcy podatkowi byli piśmienni. Potrafią rozpoznawać waluty, liczyć i dodawać, ale te umiejętności nie wskazują na umiejętność czytania, nie mówiąc już o umiejętności pisania bardzo długich narracji w języku obcym, wielu analfabetów w USA może rozpoznać banknot 20-dolarowy, gdy go zobaczy, lub wydać resztę na 5-dolarowy.
Co więcej, w starożytnym społeczeństwie rzymskim istnieli zarówno poborcy podatkowi, jak i poborcy podatkowi. Podatki w prowincjach są podnoszone przez firmy podatkowe ubiegające się o pracę. Zgadzają się dać Rzymowi X pieniędzy, a wszystko, co zgromadzą poza tą kwotą, jest ich zyskiem. Wyższe szczeble biznesu tej firmy mogą być wykształcone, ale ludzie pod nimi zatrudniają ludzi jako menedżerów, a ludzie pod nimi to ludzie pukający do drzwi i zbierający pieniądze. Mateusza 9 nie ma nic, co wskazywałoby, że był starszym pracownikiem. Podejrzewam, że jest pukaczem od drzwi do drzwi. 4
Po pierwsze, warto zauważyć, że ewangelista nigdzie nie podaje się za apostoła, któremu przypisuje się późniejsze Ewangelie. Wszyscy autorzy piszą w trzeciej osobie, nawet jeśli autor Mateusza pisze apostoła Mateusza, to ja nie piszę o sobie, piszę o nim, apostole Mateuszu.

„Gdy Jezus stamtąd wychodził, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! a on wstał i poszedł za nim. “

Mateusza 9:9
Jak już wspomniałem, dzisiejsi historycy są zgodni co do tego, że rdzeń Ewangelii Mateusza pochodzi z Ewangelii Marka. Naoczni świadkowie służby Jezusa, tacy jak Mateusz, rzadziej opierają swoją ewangelię na osobach niebędących świadkami, ponieważ Jan Marek, uznawany za autora Ewangelii Marka, jest nazwany Tarsem w Dziejach Apostolskich 5, zgodnie z tradycją napisał historia Piotra. Według Nowego Testamentu Łukasz był lekarzem, a według tradycji spisał historię Pawła. Niemniej jednak sam Ewangelista nie podaje żadnych istotnych informacji, które pochodzą jedynie z tradycji, do których przyjrzymy się później. Skąd więc bierze się tradycja i czy możemy jej ufać?


Kiedy wczesnochrześcijańscy pisarze na początku II wieku cytowali kanoniczne ewangelie, nigdy nie przypisywali ich konkretnym osobom. Justyn Męczennik, który pisał w latach 150-160 ne, odnosi się do nich jedynie jako do „Pamiętników Apostołów”. Najstarsza tradycja pochodzi z pism Papiasza z Hierapolis, Ojca Kościoła, 120-130 ne. Według wiarygodnego źródła Papiasza, apostoł Mateusz spisał zbiór wypowiedzi Jezusa w języku hebrajskim, który został następnie przetłumaczony na język grecki, a Marek spisał historię Piotra, którą zebrał i zebrał w księgę Księga. Jak wyjaśnia profesor Bart Ehrman:

„Nic nie wskazuje na to, by Papiasz odwoływał się do Ewangelii, które nazywamy Mateuszem i Markiem, kiedy pisał Ewangelie Mateusza i Marka. Trzeba przyznać, że wszystko, co napisał o tych dwóch księgach jest sprzeczne z tym, co wiemy (o nas) o Mateuszu i Marek: Ewangelia Mateusza nie jest zbiorem słów Jezusa, ale jego czynów i przeżyć; księga ta nie jest napisana po hebrajsku, lecz po grecku; i nie jest napisana niezależnie od Marka, jak zakłada Papiasz, ale na podstawie treści Marka. nic nie wskazuje na to, by ewangelista opierał się na historiach opowiedzianych przez Piotra, tak jak w każdej innej wersji tej historii. charakter (np. Jan, syn Zebedeusza). 6


Ważne jest również, aby wiedzieć, że źródła Papiasza były informacjami z czwartej ręki. Pisma Papiasza nie zachowały się, znamy je jedynie z cytatów innych autorów chrześcijańskich. Euzebiusz z Cezarei, ojciec Kościoła w IV wieku, zacytował wypowiedź Papiasza, jakoby spotykał się z innymi starszymi (prezbiterianami), w tym z Janem Starszym, od którego dowiedział się rzekomego autorstwa Ewangelii. Jan Starszy rzekomo twierdził, że niejaki Malik spisał świadectwo Piotra. Jednak Papiasz nie twierdzi, że znał Starszego Jana bezpośrednio, że znał jego towarzyszy, ani nie mówi, skąd dokładnie Starszy Jan czerpał informacje. Papiasz (lub jego rzekome źródła) jest historycznie niewiarygodny, w co wierzyli nie tylko współcześni bibliści, ale także ojcowie wczesnego kościoła, a sam Euzebiusz nie wierzył w jego pisma. Konserwatywni bibliści mają tendencję do wybiórczego ufania źródłom Papiasza tylko wtedy, gdy jest to wygodne. Przykładem niewiarygodności Papiasza (lub jego źródeł) jest wspaniała historia, która przydarzyła się Judaszowi:

„Ale Judasz chodził po świecie jako wzór bezbożności. Jego ciało stało się tak rozdęte, że nie mógł przedostać się przez przestrzeń wystarczająco szeroką dla samochodu – nawet jego spuchnięta głowa. Mówiono, że jego powieki spuchły do ​​tego stopnia, że ​​nie był w stanie w ogóle widzieć światło; lekarze nie widzieli oczu, a nawet z optyką były one głęboko zatopione w otaczającym ciele. Jego genitalia stały się grubsze i większe niż u kogokolwiek. Tone, ku jego nieświadomemu wstydowi, wydzielał ropę i robaki na całym ciele.

Powiedział też, że po torturach i karach zmarł na swojej ziemi, która była opustoszała z powodu smrodu i do tej pory nikt tam nie mieszkał. Rzeczywiście, do dziś nikt nie przechodzi obok bez zatykania nosa. W ten sposób jego ciało leżało na ziemi. “

Innym przykładem jest rzekoma wypowiedź Jezusa, według jego źródeł, w następujący sposób (cytując Euzebiusza):

Dlatego przepowiedziane błogosławieństwa niewątpliwie należą do wieku królestwa, kiedy sprawiedliwi powstaną z martwych i będą królować, a odnowione i uwolnione stworzenie wyda z rosy nieba i żyzności ziemi i przyniesie obfitość rzecz. rozmaite jedzenie. Tak więc ci starsi, którzy widzieli Jana, ucznia Pana, przypomnieli sobie, jak słyszeli, jak Pan mówił, kiedy nauczał w tamtych czasach:

„Nadchodzą dni, kiedy winorośl wyrośnie z winorośli i każda będzie miała dziesięć tysięcy gałęzi, a jedna gałąź będzie miała dziesięć tysięcy gałęzi. Zaprawdę, jedna gałąź będzie miała dziesięć tysięcy gałęzi, a jedna gałąź będzie miała dziesięć tysięcy krzewów ; a każda kiść będzie miała dziesięć tysięcy winogron. Z każdego winogrona po wytłoczeniu można uwarzyć dwadzieścia pięć wiader wina.

Gdy jeden ze świętych chwycił plecak, inny zawołał: „Lepiej mi, weź mnie, chwalcie Pana przeze mnie.” Jedno ziarno może wyprodukować dziesięć kotów czystego, bardzo drobnego makaronu. Podobnie inne owoce, nasiona i rośliny są produkowane w podobnych proporcjach. Wszystkie zwierzęta, które jedzą ten pokarm czerpany z ziemi, osiągną pokój i harmonię dzięki całkowitemu posłuszeństwu wobec ludzi.

Starożytny Papiasz, który słyszał Ewangelię Jana i był towarzyszem Polikarpa, również opisał te rzeczy w swojej czwartej księdze. Ponieważ napisał pięć książek. I mówi

„W to wierzą ci, którzy wierzą. Judasz zdrajca” — powiedział — „nie uwierzył, ale zapytał: „Więc jak Pan mógł przynieść takie żniwo?” Wtedy Pan odpowiedział: „Ci, którzy przybyli w tym czasie Ludzie zobaczą. “7

Nowy testament


Nowy Testament to mały podzbiór dokumentów stworzonych przez chrześcijan. Stworzenie ponad 40 Ewangelii, setek listów, Objawienia, co najmniej 6 różnych wersji Historii Apostolskiej, Konstytucji Apostolskiej i wielu innych. Wiele z tych ksiąg apokryficznych zaczęło pojawiać się w II wieku naszej ery, niektóre zostały napisane anonimowo, niektóre rzekomo zostały napisane przez samych apostołów, znane na przykład jako Ewangelia Piotra lub Ewangelia Tomasza

Według wielu historyków różne anonimowe Ewangelie były używane przez pierwotnych prawosławnych chrześcijan, którzy popierali poglądy, które później zdominowały wśród chrześcijan.

Pierwszą znaną nam osobą, która przypisała ortodoksyjne ewangelie Markowi, Mateuszowi, Łukaszowi i Janowi, był Ireneusz z Lyonu, łowca herezji, który pisał w latach 180-185. Według wielu historyków Ireneusz chciał pozbyć się fałszywych ewangelii i chociaż jego ewangelie (Mk; Mt; Łk; J) były powszechne, musiał nadać im apostolski autorytet. Wybrał więc dwóch apostołów, Mateusza i Jana, a pozostali reprezentowali dwóch najważniejszych apostołów, Piotra i Pawła. Ale wszyscy wiedzą, że Piotr i Paweł nie napisali Ewangelii, więc zakłada, że ​​to Marek, który powinien być towarzyszem Piotra, który spisał jego świadectwo, oraz Łukasz, towarzysz Pawła.

Pisarze wczesnochrześcijańscy nie przypisywali kanonicznych Ewangelii konkretnym osobom, dopóki nie zaczęły pojawiać się inne Ewangelie (obecnie znane jako apokryfy). Kto więc napisał Ewangelie? Biorąc pod uwagę omówione powyżej argumenty wskazujące na brak uzasadnionych podstaw do uznania autorstwa apostołów, większość historyków zgadza się, że Ewangelie zostały spisane anonimowo i nie znamy ich autorów.