Co to jest Ewangelia

Ewangelia jest przesłaniem nadziei i radości dla ludzi wszystkich ras i języków. Natomiast systemy filozoficzne, ideały i zasady etyczne nauczane i interpretowane wydają się oferować jedynie nadzieję na lepsze życie, co często nie ma miejsca. Narodziny i upadek socjalizmu i komunizmu są nadziejami i oczekiwaniami, które rodzą się w ludzkich sercach, ale nie mogą wytrzymać próby czasu i podlegają nieodłącznej nietrwałości i niepewności ludzkiej natury.

Ewangelia, czyli Dobra Nowina w Słowie Bożym, nie opiera się na ludzkich wysiłkach, by zaprowadzić trwały pokój na planecie. Taki jest Boży plan, realizowany mocą Bożą – rozwój tego planu został ukształtowany przez samego Boga poprzez naród Izraela, a narodziny, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest wypełnieniem tego planu. Spełnienie nadziei, jaką daje nam Ewangelia, będzie możliwe dzięki obietnicy Jezusa powrotu na ziemię jako Syna Bożego obdarzonego wszelką mocą.

Ponieważ spełnienie się dobrej nowiny w Biblii nie zależy od ludzkiej natury, nasza nadzieja jest pewna i jej spełnienie jest absolutnie pewne. Wiedza o tym może nam pomóc przejść od rozpaczy do radości, od rozpaczy do ufności, ponieważ Boża miłość jest tutaj gwarancją. Ta nadzieja opiera się na niezawodnej obietnicy, że Bóg Wszechmocny sprowadzi Jezusa z powrotem na ziemię dzięki swej prawości.

Dobra nowina

W naszych Bibliach słowo „ewangelia” jest charakterystyczne dla Nowego Testamentu. euaggelion w tłumaczeniu z greckiego oznacza dobrą nowinę lub dobrą nowinę. To słowo staje się korzeniem innych pokrewnych słów w naszym języku. Na przykład, jako ewangelista, Paweł powiedział: „Zostałem ustanowiony heroldem, apostołem i nauczycielem” (2 Tym. 1:11), głosząc dobrą nowinę – ewangelię – światu Imperium Rzymskiego.

Życiodajne cechy ewangelii, związane ze wspaniałym dziełem Jezusa, mają kluczowe znaczenie dla chrześcijaństwa. Kiedy Paweł zachęcał młodego Tymoteusza, by cierpiał z nim ze względu na ewangelię, przypomniał mu, jak Bóg „zbawił [nas] i powołał nas przez boskie powołanie, nie przez nasze uczynki, ale przez Jego oddanie Nasza wola i łaska były w Chrystusie Jezusie dawno temu: „Teraz objawione przez przyjście naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który przez Ewangelię zniszczył śmierć i przyniósł światło życia i nieśmiertelności” (2 Tm 1, 9-10).