Modlitwy o jedność
Dodane przez Redakcja dnia 28 styczeń 2007 15:01:50

Autor: Pastor Przemysław Bartczak


Sprawa modlitwy o jedność wśród naśladowców Jezusa Chrystusa to temat wyraźnie akcentowany w Słowie Bożym. Pan Jezus dobitnie podkreśla wagę tego problemu – czytamy o tym między innymi w Ewangelii Św. Jana:

„Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje.  Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.  Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.  Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.” (rozdz. 17:6 -11).

Widzimy, że modlitwa o jedność wierzących była zapoczątkowana już przez naszego Arcykapłana, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, Jego też powinniśmy naśladować ucząc się modlitwy. Chrystus zawęził swoja prośbę do Ojca o jedność do tych, którzy przyjęli Słowo Boże i uwierzyli w Boskie pochodzenie Mesjasza decydując się porzucić dla Niego grzeszne życie, to bardzo ważna wskazówka. Prosząc Boga o jedność warto się zastanowić nad przyczynami jej braku i szukać wspólnego mianownika, niezależnego autorytetu uznanego przez wszystkich.

To właśnie osoba Jezusa Chrystusa i nauka Pisma Świętego jest dla nas niezmiennym fundamentem, na którym winna być budowana jedność Chrześcijan. Brak tego fundamentu, stawianie ludzkich nauk i tradycji ponad prawdę Bożego Słowa, czyni wszelkie modlitwy o jedność bezowocnymi. Odejście wielu wyznań od nadrzędnego autorytetu Pisma Świętego wniosło tyle rozbieżnych nauk, ludzkiej chwały i martwej tradycji w szeregi wyznawców Chrystusa. Jest to zasadnicza przyczyna braku jedności i modląc się w tej dziedzinie winniśmy pomyśleć o usunięciu źródła problemu aby nasze modlitwy mogły zostać wysłuchane, byśmy byli prawdziwie jedno w Panu Jezusie – bo przecież na tym nam powinno zależeć bardziej niż na corocznym obchodzeniu „Tygodnia Modlitw o Jedność”.

Apostoł Paweł gorliwie zabiegał o jedność wierzących podczas swojej życiowej służby. Już w I wieku pojawiło się w Kościele wiele heretyckich nauk. Gnoza, legalizm jak i filozofia hołdowania grzesznemu życiu pod pozorem łaski Bożej atakowały nauczanie apostolskie. Ten pokorny sługa Boży przewidując przyszłe podziały śmiało przestrzegał:

„Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty!  Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą (od nas) otrzymaliście - niech będzie przeklęty!” List do Galacjan 1:6-9

Tenże Paweł nie obawiał się publicznie skarcić obłudne postępowanie apostoła Piotra stawiając prawdę ponad jedność (List do Galacjan 2:11-14). Trwała, autentyczna jedność jest możliwa nie w oparciu o tolerancje a jedynie na bazie Prawdy, którą jest Chrystus i Jego Ewangelia. Prorocze pouczenie otrzymuje uczeń Apostoła Pawła – Tymoteusz:    

„Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, (w razie potrzeby) wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.”  2 List do Tymoteusza 4:1 -4.

Dochodzenie do jedności wymaga, oprócz modlitwy, dużej odwagi, szczerości i pokory. Pan Jezus nie mógł dojść do porozumienia z ówczesnymi przywódcami najsilniejszych stronnictw judaistycznych – Saduceuszami i Faryzeuszami. Na przeszkodzie stanęła pycha, miłość pieniądza, ludzka chwała i odejście od przestrzegania nauki Pisma na rzecz skrupulatności w wypełnianiu ludzkich przepisów: „On zaś rzekł im: Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak napisano: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować.” (Ewangelia Św. Marka 7:6-9)

Śmiała obrona prawdy Bożego Słowa zakończyła się odkupieńczą ofiarą krzyża. Historia lubi się powtarzać, ciekawe czy dzisiaj nasz Pan nie miałby podobnych problemów... Na przestrzeni wieków chrześcijańscy męczennicy umierali nie za modlitwy o jedność, ale za trwanie przy prawdzie Ewangelii na bazie, której można jednoczyć Kościół. Jednocześnie paradoksalnie tysiące było mordowanych w imię jedności przez tych, którzy jedność pojmowali jako bezwzględne podporządkowanie się ich „nieomylnym” ludzkim naukom.

W okresie, kiedy wielu wyznawców chrześcijaństwa będzie modliła się o jedność chrześcijan nasza modlitwa jest jednocześnie wołaniem o radykalny powrót do czystości nauki Słowa Bożego zgodnej z filozofią pierwszych uczniów: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie.”(Dzieje Apostolskie 5:29). Zachęcamy wszystkich do systematycznej lektury Ewangelii  i przestrzegania jej zasad. Będzie to najlepszym wsparciem dla naszych modlitw o jedność jakże potrzebną dzisiejszemu Kościołowi."