Poszukiwania


Autor: Leon Sam. Podgórski

..."Ciebie wybrał PAN, BÓG twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. NIE DLATEGO, ŻE JESTEŚCIE LICZNIEJSI PRZYLGNĄŁ PAN DO WAS I WAS WYBRAŁ? Gdyż Jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz z miłości ku wam"...

Haddwarim 7:6-10

KIM JESTEŚMY? SKĄD POCHODZIMY? GDZIE SĄ NASZE KORZENIE?

Na łamach "Słowa Żydowskiego" Pani K.S. zapytuje: "Może ktoś wie, kim jestem?"...

Pani K.S. była dzieckiem adoptowanym. Pobyt w Domu Księdza Boduena oraz inne okoliczności jak: przypadkowo znaleziona kartka z nazwiskiem "M", a także tajemniczy przybysz z U.S.A. - kiedy była zamknięta przed nim w pokoju i płacz jej przybranej matki wskazywały, że mogła być dzieckiem żydowskim. To skłoniło ją do dalszych intensywnych poszukiwań rzeczywistych korzeni swego pochodzenia.

Zastanawiającym jest fakt, że mimo doskonałych warunków w przybranej rodzinie, mimo ukrytej szczelnie przez przybranych rodziców jej tożsamości - czuła wewnętrznie, że nie jest Polką i że nie przystaje do otaczającego ją społeczeństwa, "WIĘC KIM JESTEM?" - pyta zniecierpliwiona pani K.S. ... "KIM JESTEM?" - pyta dzisiaj wielu ludzi, ponieważ - jak mówią - źle jest żyć z przybranym nazwiskiem bez rodowodu, który w dawnych wiekach skrupulatnie przekazywano z pokolenia na pokolenie.

Źle czuję się również człowiek tzw. "bezpaństwowiec" bez przynależności narodowej, bądź etnicznej. Toteż wielu dąży do określenia swojej tożsamości nawet wtedy, kiedy to jest w danym (nieraz wrogim) środowisku nie tylko niewygodne, ale wręcz utrudniające życie.
Można by postawić pytanie: czy każdy z nas wie dzisiaj dokładnie, kim jest, skąd pochodzi i gdzie są nasze żydowskie korzenie? W miarę rzetelne wyjaśnienie tego zagadnienia ( z możliwie dostępnych nam źródeł) - jakby na to nie patrzeć - JEST NIEZBĘDNE NIE TYLKO DLA NAS SAMYCH GWOLI WIEDZY, lecz także celem informacji potomnym i tym, którzy być może zatracili z różnych przyczyn poczucie swojej tożsamości (chyba, że nie czują tego potrzeby) lub jak owa wspomniana wyżej niewiasta - po prostu nie mają "zielonego pojęcia, "KIM SĄ NAPRAWDĘ ŻYDZI.

Kolebka narodu żydowskiego znajduje się na Bliskim Wschodzie, a dokładniej na obszarze "Żyznego Półksiężyca" - ciągnącego się od Zatoki Perskiej wzdłuż doliny Eufratu, a następnie na południe, przez Syrię, Palestynę aż do Egiptu.
Na obszarze tym znajdują się najstarsze miejsca osadnictwa żydowskiego, na nim także rozegrały się wydarzenia, z którymi tradycja wiąże początki narodu żydowskiego.
W starożytności Żydzi wierzyli i wielu wierzy do dziś, że ich dzieje - podobnie jak dzieje całej ludzkości - zaczęły się w Mezopotamii, choć i leżący na drugim końcu "Żyznego Półksiężyca" Egipt - odegrał w ich historii ważną rolę.
Wspomnieć w tym miejscu należy, że Egipt od wieków nazywany jest przez Żydów "MICRAIM", lub "ZIEMIĄ CHAMA" (por. Ps106:22). Micraim był drugim synem Chama. Piątym natomiast synem Chama był CHENAAN, a "ZIEMIA CHENAAN" (Kanaan wg Bibl.Gd-sk.) nazwana od jego imienia - została dana Izraelowi w obietnicy Praojcom.
PRAOJCEM narodu żydowskiego w ścisłym tego słowa znaczeniu - według dostępnych nam źródeł był bezspornie (nie ma dowodu, że tak nie było) AWRAM Syryjczyk - wywodzący się z Mezopotamii z UR CHALDEJSKIEGO miasta położonego niedaleko wybrzeży Zatoki Perskiej.
AWRAM (co zn.: wysoki ojciec) - był potomkiem SEMA - pierworodnego syna NOEGO, skąd narody wywodzące się z Awrama jak: Żydzi i Arabowie m.in. Ismaelici z Jiszmaela syna Awrama z Hagar Egipcjanką - nazywani są aż dotąd SEMITAMI.
Piąty syn SEMA - ARAM - dał początek pokoleniu Aramejczyków, stąd język aramejski znany do dziś z niektórych Świętych Ksiąg.

AWRAM - nazwany przez Boga, który mu się ukazał - AWRAHAM, co znaczy: ojciec mnóstwa, lub ojciec wielu narodów - według podań TORY BYŁ BEZSPRZECZNIE (a Tora nie ukrywa także negatywnych stron w życiu samego Awrahama i następnych po nim świętych mężów Bożych) człowiekiem o wielkim poczuciu godności osobistej, nieprzeciętnej - jak na owe czasy - kulturze zachowania, niespotykanej odwadze (odbija z rąk hordy Kedarlaomera dobytek wraz z ludźmi królów Sodomy i Gomory wraz ze swoim bratankiem Lotem) a mimo to nie wojowniczy, nie zaborczy, skromny, pokorny, nader uczciwy, żyjący w przyjaźni z tymi, wśród których przyszło mu koczować i żyć. AWRAHAM, na którego spotkanie jako zwycięzcę wyszło także wyżej wspomnianych dwóch królów - odmawia stanowczo (ani nitki, ani rzemyka) królowi Sodomy przyjęcia w całości odbitego dobytku w zamian za uratowanych ludzi (prócz mężów z nim będących, którym dział ten się należał) co jasno wskazuje, iż praojciec Żydów AWRAHAM nie chciał bogacić się cudzym kosztem, chociaż proponowana zapłata prawnie się mu należała. Na dobrą sprawę - nasz czcigodny Praojciec Awraham powinien być uhonorowany przez historię tytułem "KSIĘCIA HONORU"!

AWRAHAM był ponadto(wg podania Tory) człowiekiem nader bogatym. Żył w dostatku i samowystarczalności i nie żył, jak inni możnowładcy żyjący w jego czasie - z łupów zdobytych na słabszych. Honorowo bez targów załatwiał sprawę. Za wyznaczoną cenę kupił pole Efrona Hetyty wraz z pieczarą na miejsce pochówku swej żony Sary. Tam też zostały złożone kości jego i następnych z jego pokolenia - świadcząc swym istnieniem dane fakty do dziś dnia.

Po śmierci swojej żony Sary (zamiast Saraj) - Awraham pojmuje drugą żonę Keturę, z którą miał jeszcze sześciu synów, z których poszły plemiona w kierunku wschodnim m.in. Midianitów, z których MOSZE (Mojżesz) pojął żonę Syporę, a którzy w późniejszym czasie walczyli z Izraelem.

Synem Awrahama był JICCHAK z żony Sary, którego wraz z sobą oraz 13-to letnim Jiszmaelem (Arabowie w tym wieku obrzezują) na polecenie Boże, a nie ze względów higienicznych, jak chcieliby niektórzy - Awraham obrzezał na znak PRZYMIERZA z nim tj. Awrahamem i jego potomstwem - co jest oczywistym i widomym znakiem przynależności do potomków Awrahama, a tym samym do WYBRANEGO LUDU BOŻEGO po dziś dzień...

JICCHAK pojmuje RIWKE z rodziny swojej matki - siostrę LAWANA SYRYJCZYKA, z którą miał bliźnięta: ESAWA i JAAKOWA ( Jakuba).

Jaakowa - po konflikcie ze swym bratem Esawem (Esawa nazwano Edom a jego plemię Edomitami na pogórzu Seir) matka Riwka wysyła do swego brata Lawana. Tam pojmuje wbrew swej woli starszą córkę Lawana LEE i młodszą RACHELE wraz z nałożnicami (takie wówczas były zwyczaje) BILCHĄ i ZILPĄ, z którymi miał 12-tu synów i jedną córkę DINE.

W drodze powrotnej do rodzinnych stron, Jaakow (co zn.: chytry) pełen bojaźni wobec swego brata Esawa, którego podszedł chytrze zabierając mu ojcowskie błogosławieństwo pierworodnego - spotyka Boga (może anioła?), który zmienia jego imię z JAAKOW na JISRAEL ( co zn.: mąż widzący Boga, inne tłum.: mężny boży - mężnie poczynający).

Jego DWUNASTU SYNÓW są protoplastami, albo właściwiej PATRIARCHAMI DWUNASTU POKOLEŃ IZRAELSKICH, czyli WYBRANEGO W AWRAHAMIE NARODU IZRAELSKIEGO, czyli ŻYDÓW.

ŻYD jest IZRAELITĄ - synem AWRAHAMA, obywatelem danego kraju, w którym się urodził (np.: Polak pochodzenia żydowskiego, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej, czy Rzeczpospolitej Polskiej).

Znakiem szczególnym przynależności do narodu izraelskiego (nie mylić z obywatelstwem PAŃSTWA IZRAELSKIEGO) jest obrzezanie dokonane w ósmym dniu po narodzeniu (brit mila).

ŻYD jest wyznania (nie wiary żydowskiej) mojżeszowego, albo religijnie obojętny, "biorący, lub nie biorący udziału w zgromadzeniach modlitewnych miejscowej gminy wyznaniowej.

Religię wyznania mojżeszowego nazwano w późniejszym okresie "judaizmem". Judaizm jest to przede wszystkim wiara w prawdziwego jedynego żywego Boga Stwórcę (Elohim) - opartą na Księdze, a raczej na zwoju TORY, czyli PRAWIE MOJŻESZOWYM, oraz TRADYCJI (Miszna, Gemara = Talmud, lub bez nich).

TORA, czyli ZAKON, albo inaczej : PRAWO - jest niepowtarzalną Księgą nazwaną łącznie TaNaCh : "KSIĘGA - KSIĄG" z 613-toma zakazami i nakazami (365 zakazów, tyle ile dni w roku i 248 nakazów, tyle ile członków liczy ludzkie ciało).

Zwieńczeniem Tory jest DEKALOG, czyli 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH - DANE MOJŻESZOWI NA GÓRZE SYNAJ, które uznaje także całe chrześcijaństwo wszystkich wyznań na całym świecie (Kościół rzymsko-katolicki ma w tymże DEKALOGU skreślone przykazanie drugie i rozdzielone w związku z tym DZIESIĄTE, które zaprzeczało wprowadzeniu w Kościele kultu obrazów tj. bałwochwalstwa).

MOSZE (Mojżesz) syn AMRAMA i JOCHEWET, a brat Aharona i Miriam - w swoim czasie wyprowadził NARÓD IZRAELA Z NIEWOLI EGIPSKIEJ, a do Ziemi Henaan (Kanaanu), wprowadził ich uczeń Mojżesza Hosze syn Nuna, którego Mojżesz nazwał JEHOSZUA (co znaczy: Jahwe zbawicielem).

Ziemię Chenaan (Kananejską) nazwano Palestyną (od Philistei, nadmorskiej części zamieszkanej, przez Philistyńczyków), która jest DZIEDZICZNĄ ZIEMIĄ SYNÓW IZRAELA PO DZIŚ DZIEŃ. :
· KIM JESTEŚMY? Synami Izraela - Izraelitami, nazwani Żydami (Jehudim - Judejczykami - Jude transl. angl. Jude nm.
· SKĄD POCHODZIMY?  Z DWUNASTU POKOLEŃ SYNÓW IZRAELA.(10 zaginęło?)
· GDZIE SĄ NASZE KORZENIE? W rodzie SEMA (Semici) syna NOEGO, z których pochodzi AWRAHAM - w Mezopotamii, nad Eufratem -  w granicach dawnej Babilonii, blisko wybrzeży Zatoki Perskiej.

Komentarz do powyższego opracowania
Kim są Żydzi?... Oto pytanie, które stawia sobie człowiek (goim) myślący (wbrew pozorom jest ich wielu) obecnego wieku - Zastanawia się: jakim sposobem Żydzi nie stracili - mimo UTRATY PAŃSTWA NA TYLE STULECI - swojej tożsamości, kultury, a przede wszystkim swojej religii, swojej tradycji i swoistych rytuałów? Jakim w końcu sposobem OSTALI SIĘ jako NARÓD mimo tylu krwawych pogromów ze strony pełnych nienawiści wrogów, wśród których przez całe stulecia przyszło im żyć? Dlaczego naród izraelski jako taki - naród bez ojczyzny, bez państwowości nie zginął - podobnie jak wiele innych narodów? Nie ma Filistynów, nie istnieją Amalekici, Chetyci, Amoryci, Edomici, Moabici, Kananejczycy, Peryzyjczycy i inni. Nikt nie przyznaje się do Scytów, czy Hunów (Sumerowie) Hurytów, czy Hyksosów. Natomiast Wybrany Boży Naród Izraela istnieje i żyje po dzień dzisiejszy i to na ironię - w granicach swego PAŃSTWA i na obszarze całego świata - jedna grupa z żargonem aszkenazyjskim, druga z żargonem sefardyjskim.

Pierwszy żargon powstał na podłożu dialektu niemieckiego z elementami hebrajskimi, drugi na gruncie dialektu hiszpańskiego także z elementami hebrajskimi. Pierwszy nazwano "jidysz", drugi "ladino". Dlaczego w związku z powyższym nie zaginął starodawny język praojców? NIE ZAGINĄŁ! W odrodzonym PAŃSTWIE IZRAEL urzędowym językiem jest - po części unowocześniony język hebrajski.

Mimo woli rodzi się w umyśle goja nowe - głębsze pytanie. Czemu przypisać, że naród żydowski nie tylko przetrwał i zwyciężył w wojnie z Arabami, których było więcej niż dziesięciokrotnie i osiągnął dawno upragnioną Ojczyznę swych Przodków, ale nawet niewola egipska, asyryjska, babilońska, rzymska i życie w diasporze łącznie z nowopowstałymi dialektami jidysz i ladino - NIE UNICESTWIŁY i nie pogrzebały w niepamięci wspaniałego języka, jakim był język praojców?

Czy należałoby w końcu wierzyć słowom, które Mojżesz podyktował Jozuemu w Piątej Księdze Tory XXX: 3-5 "TO WTEDY PRZYWRÓCI PAN TWÓJ BÓG, TWOICH JEŃCÓW I ZMIŁUJE SIĘ NAD TOBĄ. I ZGROMADZI CIĘ Z POWROTEM ZE WSZYSTKICH LUDÓW, GDZIE CIĘ ROZPROSZYŁ PAN BÓG TWÓJ. CHOĆBY TWOI WYGNAŃCY BYLI NA SKRAJU NIEBA, TO I STAMTĄD ZGROMADZI CIĘ PAN, BÓG TWÓJ I STAMTĄD CIĘ ZABIERZE".
I dalej czytamy: "I SPROWADZI CIĘ PAN, BÓG (Jahwe Elohejho) TWÓJ DO ZIEMI, KTÓRĄ POSIADALI TWOI OJCOWIE, I POSIĄDZIESZ JĄ I TY... I UCZYNIĘ CIĘ SZCZĘŚLIWSZYM I LICZNIEJSZYM OD TWOICH OJCÓW".

I jeszcze jedno nurtujące nie-Żyda pytanie: KIM BYŁ TEN, na którego powoływał się Mojżesz, a który STAŁ ZA SŁOWAMI OBIETNICY spełnionej na naszych oczach w obecnym czasie?

Zwój Tory skrywa Go za imieniem ELOHIM - Bóg Wszechmogący, Jahwe czyli: "będę, który będę" - "sam przez się istniejący, który siebie objawia", albo: "BYĆ - JEST - BĘDZIE", bo tak znawcy próbują tłumaczyć TAJEMNICZE IMIĘ "JAHWE", tj. "BYŁEM - JESTEM - BĘDĘ".

 


dnia 17.01.2007 23:01 3340 czytań · Drukuj


Mp3 Player
Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania

Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,555,422 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.