Jesteśmy usprawiedliwieni

Autor: Leon Dziadkowiec Jr

„Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa, i myśmy w Chrystusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków” Gal. 2, 16

Któż z nas nie spotkał się ze słowem usprawiedliwienie. Ze słowem tym zapoznają się już uczniowie w szkole, kiedy zdarzy się im opuścić zajęcia lekcyjne. Wtedy nauczyciele domagają się od nich usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych. Kiedy uczeń przyniesie usprawiedliwienie najczęściej od rodziców bądź od lekarza nauczyciele uznają go za niewinnego opuszczenia zajęć szkolnych.
Usprawiedliwienie to orzeczenie o niewinności kogoś, kto przestąpił prawo.

Cytowany na początku tekst sugeruje, że są dwie drogi uzyskania przychylności Boga. Pierwsza droga, to droga Starego Przymierza, przez spełnienie wymogów prawa Bożego, Bożych przykazań. Zakon oznacza wszystkie przykazania Boże zawierające prawo moralne, prawo ceremonialne, a poprzez uczynki zakonu wszystkie czyny spełnione w posłuszeństwie tymże przykazaniom. Pierwsza droga polega na wykonywaniu wszystkich nakazów zakonu i powstrzymywaniu się od tego, co zakon Boży zabrania. Jeśli w wyniku ciężkiej pracy, jaką są uczynki zakonu wszystko wykonasz bez zarzutu, wtedy Bóg Ciebie przyjmie i wtedy zostaniesz usprawiedliwiony. Apostoł Paweł określa ludzi głoszących tego rodzaju poglądy w Liście do Rzymian rozdz. 10,3 jako „usiłujących ustanowić własne usprawiedliwienie”.

Taki pogląd dominuje w religii większości ludzi. Zyskał on popularność, gdyż schlebia człowiekowi. Jeśli tylko zada sobie trochę trudu i będzie staranniej dbał o sprawy religii, uda mu się osiągnąć zbawienie duszy.

To jest wielkie oszustwo diabła.

Czy jesteśmy w stanie wypełnić Boże przykazania bez zarzutu? Kiedy zapoznajemy się z zakonem – Bożym prawem, Bożymi przykazaniami, stwierdzamy, że uchybiliśmy w wielu, że nie wypełniliśmy należycie Bożych przykazań, jak tego wymagał od nas Bóg.

Pismo Święte mówi, że kto nie wypełnił należycie choćby jednego przykazania, winien jest nie wypełnienia wszystkich. Kto nie wypełnia Bożych przykazań, ten poniesie śmierć, ten będzie potępiony. Tak więc, stoimy wobec wyroku śmierci z powodu przestąpienia Bożego prawa. Czy będąc przez prawo osądzonym jako przestępcy, możemy sami siebie usprawiedliwić? Możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy niewinni? Czy Bóg może na podstawie swojego prawa orzec, że jesteśmy niewinni? Nie!

Dlatego Bóg przygotował w Jezusie Chrystusie zapowiadaną przez proroków drugą drogę, drogę Nowego Przymierza.

Tę właśnie drogę przedstawił nam Apostoł Paweł w cytacie na wstępie, że „człowiek zostaje usprawiedliwiony ..... tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa”..... „myśmy w Chrystusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa" ..... „z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek”.

Dlaczego? Pan Jezus przyszedł na świat po to, aby swoim życiem okazać całkowite posłuszeństwo wobec Bożych przykazań. Wykonał w sposób doskonały to, czego myśmy nie byli w stanie wykonać. Następnie Pan Jezus wziął na siebie naszą winę i karę za nasze przestępstwa wobec zakonu, przykazań. Z tego powodu umarł On tak straszną męczeńską śmiercią. Stało się to dlatego, że karą za nieposłuszeństwo zakonowi jest śmierć. My nie potrafiliśmy spełnić wymagań zakonu – prawa Bożego. Znaleźliśmy się w pułapce zakonu. Chcemy go wykonać, ale jednocześnie to prawo potępia nas, gdyż nie wypełniliśmy go w sposób doskonały. Prawo to wykonał w sposób doskonały Pan Jezus Chrystus ...i myśmy w Chrystusa uwierzyli, abyśmy...” byli uznani przez Boga za niewinnych.

Abyśmy dostąpili usprawiedliwienia wymaga się od nas jedynie: abyśmy przyznali się do swojego grzechu, uznali, że nie możemy zasłużyć sobie sami na usprawiedliwienie Boże i całe swoje zaufanie złożyli w Panu Jezusie, że tylko On może nas zbawić i usprawiedliwić z grzechów. „Myśmy w Chrystusa uwierzyli” Tzn. Uwierzyliśmy, że to nie nasze zasługi, a dar zbawienia oferuje nam Pan Jezus z łaski.

„Wiedząc wszakże, że człowiek” – każda istota ludzka, mężczyzna, kobieta. Żyd i poganin. „Wiedząc” – To nie jest jakaś opinia, ale dogmatyczne twierdzenie nieodmiennego faktu. „Wiedząc” - „my wiemy” z kontekstu wynika, że wiedzą ci, co uwierzyli i znają prawdę Ewangelii.

Wiemy”, „myśmy w Chrystusa uwierzyli” to stwierdzenie jest oparte nie tylko na intelektualnym przekonaniu, ale na osobistym doświadczeniu tej prawdy. Teologiczna prawda i osobiste doświadczenie zostały potwierdzone przez Pismo Święte – Ps. 142, 2 „Gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed tobą”Nikt z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony” Usprawiedliwionym możemy zostać jedynie przez wiarę w Pana Jezusa i jedynie z łaski.

Największą potrzebą człowieka jest dostąpienie usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie nie pochodzi z uczynków zakonu, czyli z zasług człowieka, ale dane jest z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Jeśli ktoś nie zaufa Chrystusowi, ten obraża łaskę Bożą i krzyż Chrystusa.

Kto zaufa Panu Jezusowi Chrystusowi ten dostępuje usprawiedliwienia, zjednoczenia z Nim i rozpoczyna nowe życie.

To nie znaczy, że nie potrafimy grzeszyć. Mamy zdolność nadal grzeszyć, ale nie chcemy grzeszyć. Zmienia się cała natura naszego życia. Stajemy się nowymi ludźmi zdolnymi sprostać wymaganiom Bożym, nie po to, żeby zostać usprawiedliwionym, ale dlatego, że nas Bóg usprawiedliwił.

Zaufaj Panu Jezusowi, Bożemu Synowi. To On wypełniając w sposób doskonały Boże wymagania, zasłużył dla nas usprawiedliwienie.

Każdy kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, ten zostanie przez Boga uznany za niewinnego.

Skorzystaj także i Ty z tego daru łaski Bożej.
L.D.

dnia 27.05.2006 23:15 2767 czytań · Drukuj


Mp3 Player
Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania

Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,494,257 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.