Ja Jestem


Autor: Dennis Holcomb - misjonarz Assemblies of God (USA)

“Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący” (Objawienie Jana 1: 8)

“ Stało się. Jam jest Alfa i Omega, Początek i Koniec” (Objawienie Jana 21: 6)
“Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec” (Objawienie Jana 22: 12-13)


WSTĘP


Wszyscy wiemy, że słowa alfa i omega oznaczają pierwszą i ostatnią literę w greckim alfabecie. Bóg określa siebie, używając ludzkich terminów, aby oznajmić Swoją wszechobecność.


Jezus powiedział: “Zaprawdę  powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest” (Ew. Jana 8: 58). W Ks. Rodzaju 1, 1 w opisie stworzenia czytamy: “Na początku stworzył Bóg […]”  W Objawieniu Jana jest napisane, że diabeł, jego demony i całe zło, zostaną wrzuceni do ognia piekielnego na zawsze. Nastanie nowe niebo i nowa ziemia i Król Jezus będzie wiecznie sprawował Swoje sprawiedliwe rządy.

Przeciwnicy Słowa Bożego wywołują sporo debat, ponieważ nadal nauczają oni teorii ewolucji, wywodzącej się z konceptu wielkiego wybuchu, z którego to wszechświat losowo „ewoluował”, aż do stopnia spontanicznego wytworzenia życia na wszystkich poziomach.

Ale Biblia zawiera prawdę. Bóg istniał przed stworzeniem świata i to On wszystko stworzył. Szatan, diabeł, kłamca, zepsuł stworzenie swoim podstępem, który doprowadził  do upadku człowieka i przyniósł przekleństwo na ziemię. Poprzez zbawczą ofiarę Swojego Syna Jezusa, Bóg umożliwia upadłemu człowiekowi powrót do społeczności z Nim i tym, którzy przyjmują tę ofiarę, daje jedyne antidotum na chorobę grzechu.  

Szatan i wszelkie zło zostaną unicestwieni, a Boże rządy będą trwać. On w istocie jest Początkiem i Końcem. Bóg jest Alfą i Omegą nie tylko w odniesieniu do wszechświata ogólnie, On jest Alfą i Omegą każdego człowieka, który kiedykolwiek istniał lub będzie istniał.

Chcę również zaproponować, bez zaprzeczania Bożego stwierdzenia o byciu Alfą i Omegą, że jest On nie tylko Bogiem początku i końca, ale również Bogiem CZASU POMIĘDZY i CZASU PO.


CZAS POMIĘDZY


Biblia wyraźnie wskazuje, że Bóg jest Stwórcą wszechświata, który ustanowił wszystko i zapoczątkował życie na ziemi. Biblia mówi nam także o naszym osobistym początku. Tak, wiąże się to z biologią. Biologia została zaprojektowana przez Boga, który dał żywym stworzeniom niesamowitą zdolność do rozmnażania się według rodzaju. Ale Biblia idzie jeszcze dalej: „ Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej” (Psalm 139: 13, zobacz także Ks. Hioba 10: 9-12; Ks. Izajasza 46: 3-4). Z powyższych wersetów widzimy, że nowe życie rozpoczyna się z chwilą poczęcia i cały proces jest pod bezpośrednim Bożym nadzorem.

Ale musimy także pamiętać, że istnieje przedział czasu, który oddziela POCZĄTEK od KOŃCA. To CZAS POMIĘDZY. Łatwo go dostrzec na każdym cmentarzu na świecie.


To ten mały myślnik, który oddziela datę urodzenia od daty śmierci.
Długość czasu, którą przedstawia ten myślnik, jest różna. Widziałem nagrobki dla noworodków, które żyły tylko przez kilka chwil. Widziałem także przedziały czasowe sięgające lub przekraczające 100 lat. A dla każdego z nas ten mały myślnik jest próbą podsumowania naszego życia, kiedy ludzie mijający nasz grób, czytają zapisane na nim daty.


Jednak te małe myślniki zawierają historię naszego życia, która będzie ujawniona, kiedy księgi w Niebie zostaną otwarte.

           
Powinniśmy zadać sobie jedno kluczowe pytanie dotyczące CZASU POMIĘDZY. Czy pozwalamy, aby Bóg był Bogiem CZASU POMIĘDZY?
Ten, który ukształtował nas w łonie matki, zna nas i troszczy się o nas w tej wędrówce, którą przemierzamy w CZASIE POMIEDZY. W Liście do Hebrajczyków 4, 15 czytamy: „Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu”.
“[… ] takiego jak my […]” Jezus był Bogiem, który przybrał ludzką postać i przyszedł, aby zamieszkać na świecie, który został przeklęty przez upadek; zwyciężył i pokonał świat poprzez Swoje życie, Swoją śmierć i Swoje zmartwychwstanie. Podczas tych lat spędzonych na ziemi, doświadczył naszego życia. Widział je z naszej perspektywy. Znał smutek, zmęczenie, głód, frustrację, zdradę i nienawiść. Zstąpił z wysokości i zgodził się na otrzymanie własnego myślnika. Przez określony czas chodził po tym niespokojnym miejscu.
Dobrą nowiną jest to, że złożył nam obietnicę. Powstał z martwych, wstąpił do Nieba i powiedział: „ A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”

(Ew. Mateusza 28: 20). Czy nie cieszycie się, słysząc te słowa? „ […] Jestem z wami po wszystkie dni […]”. To oznacza, że na każdym kroku naszej podróży w CZASIE POMIĘDZY, On jest z nami.

Kiedy dni są mroczne, On jest Światłem. Kiedy dni znaczą choroby i zmartwienia, On jest naszym Pocieszycielem i Uzdrowicielem. Kiedy okoliczności zabierają nam wszystko, On Jest naszym Zaopatrzycielem. A dla tych, którym brak pewności przed Bogiem, On jest Zbawicielem.
On jest naszym Uzdrowicielem (ciała i duszy), naszym Pomocnikiem i naszą Nadzieją, kiedy żyjemy w CZASIE POMIĘDZY.


CZAS PO


Prawie każda religia na świecie wierzy w CZAS PO, czyli życie po śmierci. Niektóre z tych wierzeń są tak niewiarygodne, że aż prawie śmieszne. Prawie, ale nie śmieszne, kiedy uświadomimy sobie, że po tym życiu czeka nas wieczność, bezkresne wieczne miejsce.

Jezus powiedział: “ Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli” (Ew. Jana 14: 1-3).

Powiedział także: “Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (Ew. Jana 6: 54) i dalej mówi: „Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jadali ojcowie i poumierali; kto spożywa ten chleb (mówiąc o Sobie), żyć będzie na wieki” (Ew. Jana 6: 58).
Zanim zostaniemy wskrzeszeni na końcu czasów, musimy przeżyć POCZĄTEK, CZAS POMIĘDZY I KONIEC. Każdy z nas wypełnia swój „myślnik życia”. Jednak Jezus mówi nam tu bardzo wyraźnie o życiu w CZASIE PO.
Ale następująca rzecz ma tu decydujące znaczenie: aby przygotować się do wejścia w CZAS PO z nadzieją i pewnością przed Bogiem, musimy sie na nowo narodzić. Jezus Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia:
 „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4: 12).


Oto co apostoł Paweł napisał o CZASIE PO: “Gdyż sam Pan, na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” ( 1 Tesaloniczan 4: 16-17). Będziemy porwani, nie tylko do obłoków, ale do tego miejsca, które Pan wcześniej dla nas przygotował. I będzie to niewysłowione miejsce. Będzie tam Tron Boży, Baranek Boży, Duch Boży, aniołowie Boży i lud Boży. Nie będzie tam diabła, grzechu, śmierci, piekła i grobu!!!
Apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian 2: 9 pisze: “[…] Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują”


PODSUMOWANIE


Podsumowując, od momentu, kiedy komórki z naszych rodziców połączyły się i zaczęły się dzielić i rozmnażać, Bóg położył Swoją rękę na naszym życiu. Nawet w chwilach, których możemy nie pamiętać, Bóg działał w naszym życiu. On nas zna i ma dla nas plan od samego POCZĄTKU.

A teraz, kiedy żyjemy w CZASIE POMIĘDZY, On jest z nami na każdym kroku. Mamy Jego Słowo, które strzeże naszych dróg. Mamy Jego Ducha, który nas prowadzi, uczy i umożliwia wykonywanie Bożej woli. Jego obietnice są niezawodne, a Jego obecność pewna. Będąc w CZASIE POMIĘDZY, możemy żyć w zwycięstwie.
 
Oczywiście pewnego dnia nasze życie się skończy. Biblia mówi: „A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu […]” (List do Hebrajczyków 9: 27-28). Wszyscy mamy umówione spotkanie z KOŃCEM.
 
Ale ten koniec jest w rzeczywistości bramą do tego, czym będzie CZAS PO dla tych, którzy należą do Chrystusa. W Biblii czytamy: „Wiedząc bowiem, ze jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba, […]” (2 List do Koryntian 5: 1-2).

[…] I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. I nocy juz nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków” (Objawienie Jana 22: 4-5)
Od początku, do końca, w czasie pomiędzy i do czasu po, Bóg pozostaje Wielkim Ja Jestem. Jego Słowa nigdy nie zawodzą. Jego moc nigdy nie słabnie. Jego miłość trwa na wieki. Jego rządy są nieskończone.


On nas adoptował i uczynił nas Swoimi dziećmi. Biegnijmy do Niego. Ufajmy Mu. Kochajmy Go. Słuchajmy Go. On nas kocha.
 


dnia 05.10.2010 22:03 6599 czytań · Drukuj


Mp3 Player




Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania





Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,493,245 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.