Jak dobrym jesteś człowiekiem?Większość z nas ma o sobie wysokie mniemanie, prawda? O tak, wiemy, że nie jesteśmy doskonali, ale nie uważamy się za tak złych jak inni. Przecież nie trudno znaleźć kogoś gorszego od nas. Porównując się z bandytami, politykami, pijakami, czy nawet z sąsiadami, zawsze wychodzimy na lepszych. Biblia mówi: „Większość ludzi przechwala się swoją uczynnością ” (Prz 20,6). Lecz czy zdajesz sobie sprawę, Przyjacielu, że Bóg nie porównuje nas z innymi ludźmi? On przyrównuje nas do swojego prawa czyli do dziesięciu przykazań. W nich Jego sprawiedliwość ma swe odbicie. „Grzech jest przestępstwem prawa ”(1Jn 3,4). Może powiesz: „Ale ja przestrzegam większości przykazań. ”Biblia odpowiada: „Albowiem ktokolwiek by zachował całe prawo,a  w jed nym by upadł, stał się winien wszystkich przykazań ”(Jk 2,10). Bóg mówi: „Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego ”(Rz 3,10). „Nie ma człowieka sprawiedliwego na ziemi, któryby czynił dobrze, a nie grzeszył ”(Kaz 7,20). Chociaż staramy się postępować sprawiedliwie, nie wychodzi nam. Jesteśmy samolubni i pyszni. Kamiemy i plotkujemy. Pożądamy i zazdrościmy. Przeklinamy i wzywamy świętego imienia Boga nadaremno. Mamy mnóstwo czasu na spełnianie swoich zachcianek, lecz bardzo mało czasu dla Boga. Jesteśmy winni, jesteśmy grzesznikami. I taki właśnie jest cel Bożego prawa. Ono pokazuje nam nasz grzech.

„Albowiem przez prawo jest poznanie grzechu ” (Rz 3,20). To nie wszystko. Za łamanie prawa Bożego ponosi się konsekwencje, tak jak za łamanie prawa państwowego. W Liście do Rzymian 6,23 czytamy: „Zapłatą za grzech jest śmierć ”. „Lecz bojaźliwym i niewiernym, i obmierzłym, i mężobójcom, i wszetecznikom, i czarownikom, i bałwochwalcom, i wszystkim kłamcom część ich dana będzie w jeziorze gorejącym ogniem i siarką: Ta jest śmierć druga ” (Obj 21,8). Łamanie prawa Bożego niesie ze sobą wieczne konsekwencje – wieczne oddzielenie od Boga w jeziorze ognistym. Jezus powiedział: „A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą; ale raczej bójcie się tego, który może i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu ” (Mt 10,28). To nie zabawa. Sprawa jest bardzo poważna. A więc co zrobić? Nie można zostać zbawionym dzięki przestrzeganiu przykazań. Czemu?

W Liście do Galacjan 3,10 czytamy: „Albowiem ile ich jest z uczynków prawa, pod przekleństwem są, bo napisane: Przeklęty każdy, który by nie został we wszystkim, co napisane w księgach prawa, aby to czynił.”  Prawo Boże usprawiedliwia tylko tych, którzy przestrzegają go w całości. Może sądzisz, że jeśli będziesz starać się żyć sprawiedliwie, to Bóg będzie zadowolony i przebaczy Ci. Ale przecież już złamałeś Boże prawo. Nawet jeśli od dzisiaj byłbyś dobry, to i tak jesteś winny. Dobrze jest zacząć żyć sprawiedliwie nawet od dziś, ale nie zmaże to grzechów wczorajszych. „Pan jest nierychły do gniewu, a wielkiej mocy, który winnego nie czyni niewinnym ”(Na 1,3). Dobre uczynki nie mogą zadośćuczynić za żadne grzechy. Biblia mówi: „Aczkolwiek jesteśmy jako nieczyści my wszyscy i jako szata splugawiona są wszystkie sprawiedliwości nasze ”(Iz 64,6).

A co z uczynkami religijnymi, takimi jak chrzest, modlitwy, pielgrzymki, spowiedź, posty, rytuały, jałmużny itp.? Biblia mówi: „Ofiara niepobożnych jest obrzydliwością ”(Prz 21,27). Grzech jest obrazą, której nie zmyją ani pieniądze, ani zaparcie się siebie, ani żadne rytuały. Może powiesz: „Ale musi istnieć jakaś ofiara, która może pojednać nas z Bogiem!” O, tak! To ofiara złożona z Baranka Bożego. „Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata ”(Jn 1,29). Jezus jest tym, „w którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego ”(Ef 1,7). „Jesteśmy poświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz uczynioną ”(Hbr 10,10). Widzisz, Jezus Chrystus nigdy nie złamał Bożego prawa, więc nie zasłużył na śmierć. „Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł ”(Rz 5,8). Tak bardzo Jezus nas ukochał,  że wziął wszystkie nasze grzechy na siebie. To prowadzi nas do drugiego celu przykazań. „A więc prawo pedagogiem naszym było do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni ”(Gal 3,24).  Przykazania najpierw pokazały nam, że jesteśmy grzesznikami, którzy zasługują na piekło. Teraz wskazują nam Chrystusa, abyśmy mogli zostać zbawieni,ufając tylko Jemu. To jest właśnie ufność w Jego krew –j edyną ofiarę, która mogła zadowolić sprawiedliwego Boga. Pamiętaj, Bóg  „winnego nie czyni niewinnym ”. Ktoś musi ponieść karę za Twoje grzechy. Nic innego nie spłaci Twojego długu – ani pieniądze, ani wyparcie się siebie,a ni rytuały, ani nawet miłość bliźniego. Dzięki łasce Bożej możesz być w pełni usprawiedliwiony jeśli uwierzysz w krew, którą Jezus przelał. „Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów ”(Rz 3,25). Jeśli nie uwierzysz, będziesz musiał sam spłacić dług Twoich grzechów w wiecznym jeziorze ognia. „Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje nad nim ” (Jn 3,36).  

Drogi Przyjacielu,jak dobrym jesteś człowiekiem? Czy tak dobrym jak Jezus? Bóg twierdzi,  że nie. Jedyną ofiarą, jaką możesz w tej sytuacji złożyć Bogu jest Twoje skruszone i strapione (z powodu grzechu) serce. „Ofiarą Bogu przyjemną jest duch skruszony; sercem skruszonym i strapionym nie pogardzisz, o Boże!”(Ps 51,19). Zachęcam Cię, abyś dzisiaj odwrócił się od swoich grzechów, zaufał krwi Jezusa jako Twojej jedynej nadziei na odpuszczenie grzechów i pojednał się z Bogiem, prosząc Go o dar zbawienia. Możesz to uczynić już dzisiaj. „Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, będziesz zbawiony. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony.” (Rz 10,9.13).
 


dnia 08.11.2007 00:44 2904 czytań · Drukuj


Mp3 Player
Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania

Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,555,488 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.